امروزه مردم کنگ همانند مردم بیشتر نقاط کشور کمتر از پوشاک سنتی استفاده می کنند و فقط مردان هنوز از شلوار قدیمی که جهت کار و کوشش بسیار مناسب است استفاده میکنند. البته زنان سالخورده نیز از لباس قدیمی استفاده میکنند.