بازی ها و سرگرمی

1- غزل خانم 2- ارنگ ارنگ 3- گوملگی 4- گال بازی (الک دولک) 5- بازی برج 6- شیربگیر حولی پوچ 7- گو، گذر، پندیل

بازی های فصلی

1- جوز بازی (گردو بازی) 2- توشله بازی 3- خط بازی 4- وسطنا 5- پادشاه بازی

ورزش

ورزش و پهلوانان ورزشی این روزا در گذشته زبانزد خاص و عام بود.در بین روستاهای اطراف همیشه افتخار افرینی بوده اند. درسالهای قبل از پنجاه یکی از پر رونق ترین ورزش ها کشتی بود و این ورزش به طور معمول همیشه انجام می گرفت.

رادیو تلویزیون و روزنامه

با پیشرفت علم ارتباطات و گسترش نفوذ وسایل صوتی و تصویری کمتر مکانی را می توان یافت که از وجود این وسایل مبری باشد. در امارگیری که به عمل آمده از هر صد خانواده روستا 87 خانوار دارای تلوزیون و تقریبا صد در صد خانوارها دارای رادیو بوده اند.